علی بن ابی طالب عترت رسول الله ( صلی الله علیه وآله)

علامه عبد الرؤف مناوی در « فیض القدیر» شرح جامع صغیر سیوطی ، ذیل حدیث «من کنت ولیه فعلی ولیه»می نویسد :

دیلمی آن را به لفظ « من کنت نبیه فعلی ولیه» روایت کرده وبه همین دلیل ( بر مبنای استخراج ونقل دار قطنی ) ابوبکر گفته است : علی عتره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

علی از آن کسانی باشد که پیامبر امت را ملزم به تمسک وپیروی از آنها فرمود ، چون آنان ستارگان هدایتند وکسی که به آنها اقتدا نماید هدایت خواهد شد( فیض القدیر : ۶/٢١٨)

ابن باکثیر نیز به روایت از صحابی معروف معقل بن یسار ، گفتار ابوبکر را به نقل از کتاب « فضائل » دارقطنی آورده است( وسیله المآل ، ابن کثیر ( الغدیر : ج١ ص٣٠٣و٣٩٨)

/ 0 نظر / 36 بازدید