تنها ولایت علی مایه شرف است

علامه ابن حجر به نقل از استیعاب ابن عبد البر از ابن مسیب

 روایت نموده که عمر گفت :

«تحببوا إلی الأشراف و تودّدوا ، إتقوا علی

أعراضکم من السفله ، واعلموا أنه لایتم شرف إلا

 بولایه علی»

با افراد شریف دوستی ومحبت کنید وبرای حفظ آبروی خود از افراد

پست وبی شخصیت بپرهیزید وبدانید که هیچ گونه شرفی بدرجه

تمامیت نرسید مگر به ولایت علی

منبع : صواعق المحرقه : ص ١٠۶،سطر ١۶

/ 1 نظر / 32 بازدید
اسلام

«تحببوا إلی الأشراف و تودّدوا ، إتقوا علی أعراضکم من السفله ا افراد شریف دوستی ومحبت کنید وبرای حفظ آبروی خود از افراد پست وبی شخصیت بپرهیزید چه حدیث با محتوایی ای افراد شریف و ای مسلمانان بهمدیگر دوستی و محبت بکنین و برای حفظ ابروی خود چه شخصی باشه چه عمومی که همان اسلام هست از افراد پست و بی شخصیت بپرهیزید دوری بکنین